Bilirubin, direct and total -آزمایش بیلی روبین مستقیم و تام

  • آزمایش بیلی روبین خون (Bilirubin) چیست؟

یکی از تست های پرکاربرد جهت بررسی عملکرد کبد می باشد. ۸۵ درصد بیلی روبین سرم مربوط به تخریب مولکول هم در ساختار هموگلوبین گلبول های قرمز بوده و ۱۵ درصد مابقی مربوط به پیش ساز های گلبول قرمز در مغز استخوان و نیز مربوط به پروتیین های دیگر حاوی مولکول  هم می باشد. بیلی روبین (رنگدانه پرتغالی – زرد) اولین محصول تخریب مولکول هم در ساختار هموگلوبین می باشد. هموگلوبین در گلبول قرمز وجود داشته و رنگ قرمز خون مربوط به این مولکول می باشد. تخریب اولیه در طحال (بیلی روبین غیر مستقیم) و سپس در کبد (بیلی روبین مستقیم) انجام شده و نهایتا از بدن دفع می گردد. بیلی روبین تام مجموع بیلی روبین مستقیم (قسمت عمده) و نیز مقدار کمتر بیلی روبین غیر مستقیم می باشد. مجموع این دو نوع بیلی روبین، بیلی روبین تام سرم را تشکیل میدهد.

  • علل درخواست آزمایش بیلی روبین خون (Bilirubin) چیست ؟

این آزمایش در کنار آزمایش ALT و ALP بعنوان تست های بررسی عملکردی کبد درخواست می گردد. بیمارانی با شواهد یرقان، مصرف الکل فراوان، مسمومیت دارویی، هپاتیت ویروسی، ادرار تیره و پررنگ، مدفوع بی رنگ، خارش، تهوع و استفراغ دلایل مربوط به در خواست آزمایش می باشد. در نوزادان نیز به دنبال فتوتراپی بدنبال زردی نوزادی(یرقان)، میزان آن مورد بررسی قرار می گیرد. در موارد بیماری های همولیتیک نیز در خواست می گردد.

  •  شرایط انجام آزمایش بیلی روبین خون (Bilirubin) چیست ؟

نمونه ناشتایی به جهت عدم لیپیمیک بودن سرم ممکن است توصیه کردد. به جهت اینکه ترکیب حساس به نور می باشد، از تماس نور مستقیم اجتناب گردد. در ضمن نمونه همولیز قابل قبول نمی باشد. مصرف بعضی از داروها بر میزان آن تاثیر گذار می باشد.

  • نمونه مورد نیاز برای آزمایش بیلی روبین خون (Bilirubin) چیست ؟

سرم، پلاسما

  •  محدوده طبیعی بیلی روبین خون (Bilirubin) (نرمال رنج):

:بالغین/افراد مسن/کودکان
Total bilirubin: (0/3–۱/۰ mg/dL) or (5/1–۱۷ μmol/L (SI units))
Indirect bilirubin: (0/2–۰/۸ mg/dL) or (3/4–۱۲/۰ μmol/L (SI units))
Direct bilirubin: (0/1–۰/۳ mg/dL) or (1/7–۵/۱ μmol/L (SI units))
Newborn total bilirubin: (1/0–۱۲/۰ mg/dL) or (17/1–۲۰۵ μmol/L (SI units))

keyboard_arrow_up