آزمایش های بخش ژنتیک

تست های عفونی

بیماری های ضعف عضلانی

تعیین HLA

ناباروری مردان

آزمایش سیتوژنتیک

اختلالات انعقادی ارثی

برنامه زمانی انجام تست
تست های ژنتیکی سرطان ها

نام تست: Bcr/Abl (P190/P210)

نام تست: Bcr/Abl (P190/P210)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک هفته

نام تست: AML/ETO, t(8,21)

نام تست: AML/ETO, t(8,21)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک هفته

نام تست: NPM1

نام تست:NPM1
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک ماه

نام تست: KRAS-NRAS

نام تست: KRAS-NRAS
روش: PCR
نوع نمونه: بلوک پارافینه
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: BRAF

نام تست: BRAF
روش: PCR
نوع نمونه: بلوک پارافینه
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: Jak2

نام تست: Jak2
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک هفته

نام تست: MLL/AF4 ,(4,11)

نام تست: MLL/AF4 ,(4,11)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک هفته

نام تست: E2A.PBX ,t(1,19)

نام تست: E2A.PBX ,t(1,19)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک ماه

نام تست: MPL

نام تست: MPL
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۵ روزه

نام تست: CALR

نام تست: CALR
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۵ روزه

نام تست: Inv(16)

نام تست: Inv(16)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک هفته

نام تست: PML, t(15,17)

نام تست: PML, t(15,17)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰ روزه

نام تست: FLT3

نام تست: Bcr/Abl (P190/P210)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک ماه

نام تست: TEL/AML ,t(12,21)

نام تست: TEL/AML ,t(12,21)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک ماه

نام تست: ALL Panel

نام تست: ALL Panel
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۵ روزه

تست های ژنتیک پنل ترومبوز

نام تست: MTHFR (C677T/A1298C)

نام تست: MTHFR (C677T/A1298C)
روش: RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خون  EDTA دار استریل همراه  یخ در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: Antithrombin III G1246T

نام تست: Antithrombin III G1246T
روش: RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خون  EDTA دار استریل همراه  یخ در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: Fibrinogen -455G/A

نام تست: Fibrinogen -455G/A
روش: RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خون EDTA دار استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: Factor II G20210A

نام تست: Factor II G20210A
روش: RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خون EDTA دار استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: Factor XIIIV34L

نام تست: Factor XIIIV34L
روش: RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خون EDTA دار استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: Factor V Leiden(R506Q)

نام تست: Factor V Leiden(R506Q)
روش: RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خون EDTA دار استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: PAI (4G/5G)

نام تست: PAI (4G/5G)
روش: ARMS-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خون EDTA دار استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

تست های ناهنجاری های کروموزومی – سیتوژنتیک

۱- مطالعات کروموزومی خون محیطی

نام تست: مطالعه کروموزومی روی خون محیطی

نام تست: مطالعه کروموزومی روی خون محیطی
روش:   کشت سلولی و تهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: خون
روش ارسال: ۵-۳سی سی خون سیاهرگی داخل لوله هپارینه
مدت زمان جوابدهی: ۲۱ روزه

نام تست: برای بررسیFISH microdeletions

نام تست: برای بررسیFISH microdeletions
روش:  Fluorescence in Situ Hybridization
نوع نمونه: خون
روش ارسال: ۵-۳سی سی خون سیاهرگی داخل لوله هپارینه
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: سندرم ویلیامز

نام تست: سندرم ویلیامز
روش:  Fish
نوع نمونه: خون
روش ارسال: ۶-۳سی سی خون سیاهرگی داخل لوله هپارینه
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: مطالعه کروموزومی از نظر موزائیسم

نام تست: مطالعه کروموزومی از نظر موزائیسم
روش:   کشت سلولی و تهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: خون
روش ارسال: ۵-۳سی سی خون سیاهرگی داخل لوله هپارینه
مدت زمان جوابدهی: ۲۱ روزه

نام تست: آنمی فانکونی

نام تست: مطالعه کروموزومی از نظر شکستگیهای کروموزومی ( آنمی فانکونی)
روش:   تهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: خون
روش ارسال: ۱۰-۵ سی سی خون سیاهرگی داخل لوله هپارینه
مدت زمان جوابدهی: ۴۰ روزه

نام تست: Praderwilli

نام تست: Praderwilli
روش:   Fish
نوع نمونه: خون
روش ارسال: ۶-۳ سی سی خون سیاهرگی داخل لوله  هپارینه
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: مطالعه سیتوژنتیک از نظر سندرم Fragil X

نام تست: مطالعه سیتوژنتیک از نظر سندرم Fragil X
روش:   کشت سلولی و تهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: خون
روش ارسال: ۵سی سی خون سیاهرگی داخل لوله هپارینه
مدت زمان جوابدهی: ۴۰ روزه

نام تست: Her2-FISH

نام تست: Her2-FISH
روش:   FISH
نوع نمونه: لام وبلوک
روش ارسال: نمونه در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

۲- مطالعات کروموزومی بررسی ناهنجاریهای جنین

نام تست: بررسی FISH و تایید نتایج QF-PCR

نام تست: بررسی FISH و تایید نتایج QF-PCR
روش:   کشت سلولی وتهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: مایع آمنیون
روش ارسال: ۱۰ سی سی ازمایع آمنیون دردوسرنگ استریل مجزا
مدت زمان جوابدهی: ۱۰ روز

نام تست: مطالعه کروموزومی روی مغز استخوان

نام تست: مطالعه کروموزومی روی مغز استخوان
روش:  تهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: آسپیراسیون مغز استخوان
روش ارسال: ۵-۳سی سی آسپیراسیون مغز استخوان یا ۵ سی سی خون محیطی که بیش از ۱۰% بلاست داشته باشد
مدت زمان جوابدهی: یک ماه

نام تست: QF-PCRبرای بررسی ۵ کروموزوم ۱۳، ۱۸، ۲۱، Y، X

نام تست: QF-PCRبرای بررسی ۵ کروموزوم ۱۳، ۱۸، ۲۱، Y، X
روش: PCR
نوع نمونه: خون مادر و مایع آمنیون
روش ارسال: ۵سی سی خون EDTA داخل لوله ، ۱۰ سی سی از مایع آمنیون در دو سرنگ استریل مجزا
مدت زمان جوابدهی: ۱۰ روز

نام تست: مطالعه کروموزومی روی سلول های مایع αFP آمنیون و اندازه گیری

نام تست: مطالعه کروموزومی روی سلول های مایع αFP آمنیون و اندازه گیری
روش:   کشت سلولی و تهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: مایع آمنیون
روش ارسال: ۲۰سی سی ازمایع آمنیون دردوسرنگ استریل مجزا
مدت زمان جوابدهی: ۱۷ روزه کاری

نام تست: مطالعه کروموزومی از محصول سقط، مرده زایی

نام تست: مطالعه کروموزومی از محصول سقط، مرده زایی
روش:  CGH array
نوع نمونه: بافت جنینی
روش ارسال: نمونه داخل نرمال سالین یا سرم فیزیولوژی ارسال شود
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: مطالعه کروموزومی از پرزهای جفتی

نام تست: مطالعه کروموزومی از پرزهای جفتی 
روش:   تهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: CVS
روش ارسال: ۲۰سی سی از پرزهای جفتی
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

تست های ژنتیکی عوامل عفونی

نام تست: HBV Viral Load

نام تست: HBV Viral Load
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: HTLV1 PCR

نام تست: HTLV1 PCR
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۳روزه

نام تست: HIV

نام تست: HIV
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: HCV-Genotyping

نام تست: HCV-Genotyping
روش: PCR-Electrophoresis
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: CMV

نام تست: CMV
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood, CSF,Urine
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: VZV

نام تست: VZV
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: CSF, Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: Ureaplasma urealyticum

نام تست: Ureaplasma urealyticum
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Cervical Swab, Urethra
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: HHV6

نام تست: HHV6
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum, Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

 

نام تست: Mycobactrium Atypical

نام تست: Mycobactrium Atypical
روش: PCR
نوع نمونه: مایعات بدن
روش ارسال: نمونه استریل فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Adenovirus (DNA)

نام تست: Adenovirus (DNA)
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Treponema pallidum

نام تست: Treponema pallidum
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Cervical Swab, Urethra
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Paravirus B19

نام تست: Paravirus B19
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: JC Virus

نام تست: JC Virus
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: HDV

نام تست: HDV
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: HCV Viral Load

نام تست: HCV Viral Load
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: HBV

نام تست: HBV
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: HIV Viral Load

نام تست: HIV Viral Load
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: HPV-Genotyping

نام تست: HPV-Genotyping
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Cervical Swab /  Urethra
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۴روزه

نام تست: CMV Viral Load

نام تست: CMV Viral Load
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood, CSF
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Toxoplasma Gondii

نام تست: Toxoplasma Gondii
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: CSF, Peripheral Blood
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: Chlamydia Thracomatis

نام تست: Chlamydia Thracomatis
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Cervical Swab / Urethra
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: HDV Viral Load

نام تست: HDV Viral Load
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: Brucella

نام تست: Brucella
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: CSF, Peripheral Blood
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Entrovirus

نام تست: Entrovirus
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum, CSF
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: BK Virus viral

نام تست: BK Virus viral
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Aspergillus

نام تست: Aspergillus
روش: PCR
نوع نمونه: مایع برونش ،مایع پلور،بال (،به جز خون و سرم وپلاسما)
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۴روزه

نام تست: Lishman

نام تست: Lishman
روش: PCR
نوع نمونه: بلوک پارافینه
روش ارسال: نمونه استریل فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۴روزه

نام تست: STD11

نام تست: STD11
روش: PCR
نوع نمونه: Cervical Swab
روش ارسال: نمونه استریل فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: HTLV1 Viral Load

نام تست: HTLV1 Viral Load
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: HEV(RNA)

نام تست: HEV(RNA)
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: HCV

نام تست: HCV
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: TB

نام تست: TB
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: CSF, Urine, Tissue, Sputum, Body Fluid
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۴روزه

نام تست: HSV I.II

نام تست: HSV I.II
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: CSF, Peripheral Blood
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: EBV

نام تست: EBV
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Serum, Peripheral Blood
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: Rubella

نام تست: Rubella
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Amnion, Peripheral Blood, Urine
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: HHV6

نام تست: HHV6
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum, Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Neisseria gonorrhoeae

نام تست: Neisseria gonorrhoeae
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Cervical Swab, Urethra
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: EBV Viral Load

نام تست: EBV Viral Load
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Plasma ,Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Mycoplasma

نام تست: Mycoplasma
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Cervical Swab, Urethra
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: Respiratory Pathogene

نام تست: Respiratory Pathogene
روش: PCR
نوع نمونه: مایع بال ،مایع برونش،Sputum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: H1N1

نام تست: H1N1
روش: PCR
نوع نمونه: ترشحات بزاق
روش ارسال: نمونه استریل فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Sexing

نام تست: Sexing
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral blood
روش ارسال: قبل از نمونه گیری با ازمایشگاه تماس تا شریط خاص توضیح داده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

تست های ژنتیکی بیماری های ارثی

نام تست: Spinal muscular atrophy

نام تست: Spinal muscular atrophy (SMA)
روش:   Real-Time PCR RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood / پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰روز

نام تست: Alpha-Thalassemia

نام تست: Alpha-Thalassemia
روش:   GAP-PCR PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood / پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰روز

نام تست: Beta-Thalassemia

نام تست: Beta-Thalassemia
روش:  PCR-Sequencing / ARMS-PCR / RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood / پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰روز

نام تست: KCNJ 11

نام تست: KCNJ 11
روش:   PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: YqMicrodeletion

نام تست: YqMicrodeletion
روش:   Multiplex- PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: Huntington’s disease

نام تست: Huntington’s disease
روش:   PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: Cystic Fibrosis (CF)

نام تست: Cystic Fibrosis (CF) Sequencing
روش:   PCR-Sequencing / ARMS-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: Achondroplasia G1138A, G1138C

نام تست: Achondroplasia G1138A, G1138C
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه:  پرزهای جنینی(CVS) / Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰روز

نام تست: Fredrich Ataxia

نام تست: Fredrich Ataxia
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود.قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: Hemophily(A,B)

نام تست: Hemophily(A,B)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود.قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: Carrier

نام تست: Carrier
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود.قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲ ماه

نام تست: DMD&BMD

نام تست: DMD&BMD
روش:  Multiplex-PCR RFLP-PCR MLPA
نوع نمونه: Peripheral Blood / پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: Paternity

نام تست: Paternity
روش:  PCR CODIS-STR
نوع نمونه: Peripheral Blood / پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰روز

نام تست: MODY(Type3)

نام تست: MODY(Type3)
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: fragile x syndrome

نام تست: fragile x syndrome
روش: Sothern Blot Long-PCR 
نوع نمونه:  پرزهای جنینی(CVS) / Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: HLA celiac (DQ2,DQ8)

نام تست: HLA celiac (DQ2,DQ8)
روش:   PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود.قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۴ روزه

نام تست: Metachromatic leukodystrophy(MLD)

نام تست: Metachromatic leukodystrophy(MLD)
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: MLPA SMA

نام تست: MLPA SMA
روش:  PCR
نوع نمونه:  Peripheral Blood / پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود.قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰روز

نام تست: MLPA DMD

نام تست: MLPA DMD
روش:  PCR
نوع نمونه:  Peripheral Blood / پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود.قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: Whole exome sequencing

نام تست: Whole exome sequencing
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۳ماه

نام تست: Nipty

نام تست: Nipty
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی خون در لوله ارسال شده از آمایشگاه پردیس گرفته شود
مدت زمان جوابدهی: ۱۷ روزه

نام تست: Myotonic I,II

نام تست: Myotonic I,II
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود.قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲ ماه

نام تست: EGFR

نام تست: EGFR
روش: PCR
نوع نمونه: بلوک پارافینه
روش ارسال: نمونه استریل ارسال شود
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: CAH21OH&11OH

نام تست: CAH21OH&11OH
روش: RFLP-PCR PCR-Sequencing MLPA
نوع نمونه: پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: Hemochromatosis

نام تست: Hemochromatosis
روش: RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰روز

نام تست: Tay-Sachs Disease

نام تست: Tay-Sachs Disease
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: پرزهای جنینی(CVS) /Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: Sandhoff Disease

نام تست: Sandhoff Disease
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: پرزهای جنینی(CVS) /Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: HLA B27

نام تست: HLA B27
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Connexin 26

نام تست: Connexin 26
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: Connexin 30

نام تست: Connexin 30
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: Familial Mediterranean fever (FMF)

نام تست: Familial Mediterranean fever (FMF)
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: HLA ABC

نام تست: HLA ABC
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰ روزه

نام تست: HLA DR

نام تست: HLA DR
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰ روزه

نام تست: HLA DQ

نام تست: HLA DQ
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰ روزه

توجه :روزهای کشت نمونه خون شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه و پنج شنبه می باشد.  

فهرست