واکسنی جدید برای مبارزه با تومورهای HER2 مثبت

تحقیقات جدید نشان می دهد که یک واکسن جدید می تواند برای درمان برخی سرطان های HER2 مثبت، از جمله سرطان پستان مفید باشد. سرطان هایی که داراری فاکتور رشد اپیدرمی انسانی ۲ (HER2) هستند، در سطح سلول های خود پروتئین بیش از حد دارد. این فاکتور به عنوان یک عامل رشد عمل کرده و مقدار بیش از حد آن، سبب رشد هر چه سریع تر سلول سرطانی می شود. این مسئله باعث می شود تا سرطان پستان HER2 مثبت خطرناک تر از نوع HER2 منفی باشد. البته، سرطان پستان تنها سرطانی نیست که می تواند HER2 مثبت باشد. مثانه، پانکراس، تخمدان و سرطان معده نیز از دیگر سرطان های HER2 مثبت هستند.

یک مطالعه جدید، درمانی تازه برای این نوع سرطان ها ارائه کرده است. این درمان با استفاده از یک واکسن انجام می شود که حاوی سلول های دندریتیک خود بیمار است که به صورت ژنتیکی با آدنوویروس تغییر می یابد تا قسمت هایی از پروتئین HER2 را بازسازی کند این واکسن در مدلهای موشی نتیجه مثبتی داشته است. استفاده از آن در مدلهای انسانی برخی از سرطان های HER2 مثبت مانند سرطان های معده و تخمدان نیز نتایج خوبی داشته است. خوشبختانه، این واکسن هیچ عارضه جانبی ایجاد نمی کند که به درمان نیاز داشته باشد. محققان امیدوارند این روش درمانی بتواند راهی جدید برای درمان سرطان هایHER2 مثبت، از جمله سرطان های پستان، تخمدان، ریه، کولورکتال و سرطان معده ایجاد کند

HER2-positive tumors

منبع:

Ana Sandoiu. “Daily hour of yoga lowers blood pressure.” Medical News Today. MediLexicon, Intl., 8 Dec. 2016.

فهرست