بانک ها

بیمه های بانک های ملی، صادرات، ملت، سپه، صادرات، تجارت و کشاورزی مورد قبول آزمایشگاه پردیس میباشد

 

بیمه های بانک های:

ملی، صادرات، ملت، سپه، صادرات، تجارت و کشاورزی مورد قبول آزمایشگاه پردیس میباشد

خدمات درمانی

بیمه های خدمات درمانی شامل : کارمندی، خویش فرما، روستایی، بیمه سلامت و سایر اقشار

خدمات درمانی:

بیمه های خدمات درمانی شامل : کارمندی، خویش فرما، روستایی، بیمه سلامت و سایر اقشار

سایر

تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، نیروهای مسلح جانباز، ایران، صداو سیما، کمیته امداد، کانون سردفتران، کارآفرین، قوه قضائیه، استانداری، بنیاد شهید، آتیه سازان حافظ

سایر بیمه ها:

تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، نیروهای مسلح جانباز، ایران، صداو سیما، کمیته امداد، کانون سردفتران، کارآفرین، قوه قضائیه، استانداری، بنیاد شهید، آتیه سازان حافظ

فهرست