Separation

تفکیک

بخش تفکیک نمونه از مهم ترین قسمت های آزمایشگاه محسوب می شود چرا که می تواند منشاء ایجاد بسیاری از خطاهای پرآنالیتیک باشد. با حضور و فعالیت پرسنل مجرب در این بخش از آزمایشگاه به مراجعین محترم اطمینان کامل داده می شود که خطاهای پرآنالیتیک به حداقل خود رسیده است. پرسنل این بخش با آگاهی کامل از معیارهای رد یا قبول نمونه، شرایط نگهداری، زنجیره سرد نمونه های ارسالی و زمان انجام آزمایش ها نمونه ها را تفکیک و جدا سازی می کنند. به منظور کاهش خطاهای پرآنالیتیک، نمونه هایی که به صورت اتوماسیون لیبل خورده و دارای بارکد هستند برای انجام آزمایش در شرایط مناسب نگهداری می شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

keyboard_arrow_up