تیم آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس درسال ۱۳۷۸ توسط گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اهداف زیر تاسیس شد.

  • کسب رضایتمندی بیماران با ارائه خدمات مطلوب.
  • ارائه کلیه آزمایشهای مورد نیاز بیماران با کیفیت مطلوب.
  • بالا بردن کیفیت تشخیص پزشکی جهت درمان اختصاصی بیماران.
  • راه اندازی تست های تخصصی مورد نیاز پزشکان جهت ارتقاء تشخیص بالینی.
  • عقد قرارداد با کلیه واحد های بهداشتی درمانی، شرکتها و کارخانجات.
  • استفاده از جدیدترین تجهیزات جهت بالابردن کیفیت نتایج.
مدیران و مسئولین فنی

دکتر عبدالرضا وارسته

موسس و مسئول فنی آزمایشگاه پردیس احمدآباد
دکتر عباسزادگان

دکتر محمدرضا عباسزادگان

موسس آزمایشگاه پردیس حافظ و مسئول فنی آزمایشگاه پردیس احمدآباد
دکتر شریفی

خانم دکتر نوریه شریفی

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس احمدآباد
دکتر کرامتی

دکتر محمدرضا کرامتی

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس حافظ و مسئول کنترل کیفی احمدآباد و حافظ

دکتر امیررضا جلیلیان

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس احمدآباد

دکتر فاطمه کیفی

مسئول بخش متابولیک آزمایشگاه پردیس احمدآباد

دکتر محمدامیر بنائی

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس احمدآباد

دکتر رضا ابراهیم زاده

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس احمدآباد
مسئولین آزمایشگاه پردیس
احدی

مجتبی احدی

مدیر داخلی پردیس احمدآباد
مسعود مرادی

مسعود مرادی

مدیر داخلی پردیس حافظ و مسئول IT
بحرآبادی

علیرضا بحرآبادی

جانشین مدیر داخلی پردیس احمدآباد
ملیحه وارسته

ملیحه وارسته

مدیر امور مالی
فرانک فروزانفر

فرانک فروزانفر

مسئول نیروی انسانی
فهرست