تست ALT

تست آلانین آمینوترانسفراز

تست ALP

تست آلکالن فسفاتاز

تست AST

تست آسپارتات آمینوترانسفراز

تست ABG

آزمایش گازهای خون شریانی

تست Bilirubin, direct and total

تست BUN

نیتروژن اوره خون

تست chol

تست کلسترول

تست Creatinine

تست کراتینین

تست calcium

تست کلسیم

تست Chloride

تست کلرید خون

تست FBS

تست قند خون ناشتا

تست GGt

GGT

تست HDL

تست لیپوپروتئین پر چگالی

تست LDL

لیپوپروتئین کم چگالی

تست Leucine aminopeptidase (LAP)

لوسین آمینوپپتیداز

تست LDH

تست لاکتات دهیدروژناز

تست Potassium(K)

پتاسیم خون

تست TG

تست تری گلیسیرید

تست T4

تست هورمون تیروکسین

Total protein serum

پروتتین کل سرم

تست Thyroid-stimulating hormone (TSH)

تست هورمون محرک تیروئید

تست ۲hpp

قند خون دو ساعته

keyboard_arrow_up