آلودگی حیوانات توسط ویروس کرونا

محققان به صورت پیوسته به دنبال تولید واکسن برای کاهش اثرات بیماری همه گیر کوید ۱۹ هستند. تولید واکسن می تواند روند انتقال ویروس را بین انسان ها کاهش دهد. در حالی که، طبق بررسی ها، ویروس کرونا می تواند در برخی از حیوانات نیز سبب آلودگی شود. یک تحقیق جدید نشان می دهد تعداد قابل توجهی از پستانداران در معرض عفونت با کوید ۱۹ قرار دارند. این تحقیق که در مجله Scientific Reports منتشر شده، این موضوع را به صورت گسترده مورد بررسی قرار داده است.

آلودگی حیوانات خانگی یا دام ها ممکن است به انسان منتقل شود و این یافته ها در زمینه کنترل بیماری اهمیت زیادی دارد. تا کنون، گزارش هائی از عفونت در گربه های خانگی و همچنین شیرها و ببرها گزارش شده است. در عین حال، مطالعات آزمایشگاهی سلول های حیوانی نشان می دهد که طیف وسیعی از حیوانات می توانند میزبان ویروس کرونا باشند. این ویروس، با اتصال به پروتئین های ACE2 سلول میزبان را آلوده می کند. علاوه بر پروتئین هایACE2، پروتئینازTMPRSS2 نیز در توانایی ویروس در آلوده کردن سلول میزبان نقش اساسی دارد. این پروتئین ها، علاوه بر انسان، در گوسفند و میمون های بزرگ نیز وجود داشته و ممکن است این گونه ها نیز به ویروس کوید ۱۹ مبتلا شوند. این موضوع به خصوص در گوسفندان که در محیط های کشاورزی سراسر دنیا حضور دارند، اهمیت دارد. مطالعه جدید همچنین نشان داد که اغلب ماهی ها، پرندگان و خزندگان نیز در معرض آلودگی قرار دارند. البته، این فرضیه ها به بررسی بیشتری نیاز دارند.

درک درست اینکه کدامیک از حیوانات در معرض آلودگی با ویروس کوید ۱۹ قرار دارند، می تواند در راستای انجام اقدامات بهداشتی جهت کاهش خطرات انتقال به انسان و همچنین آسیب رساندن به دام و سایر حیوانات بسیار مفید باشد.

حیوانات و کرونا

منبع:

Timothy Huzar,. “SARS-CoV-2 may be able to infect a significant number of mammals” MedicalNewsToday.MediLexicon, Intl., on October 8, 2020.

keyboard_arrow_up