برنامه آزمایش ها

توجه :روزهای کشت نمونه خون شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه و پنج شنبه می باشد.