نام تست: Bcr/Abl (P190/P210)

نام تست: Bcr/Abl (P190/P210)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک هفته

نام تست: AML/ETO, t(8,21)

نام تست: AML/ETO, t(8,21)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک هفته

نام تست: NPM1

نام تست:NPM1
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک ماه

نام تست: KRAS-NRAS

نام تست: KRAS-NRAS
روش: PCR
نوع نمونه: بلوک پارافینه
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: BRAF

نام تست: BRAF
روش: PCR
نوع نمونه: بلوک پارافینه
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: Jak2

نام تست: Jak2
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک هفته

نام تست: MLL/AF4 ,(4,11)

نام تست: MLL/AF4 ,(4,11)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک هفته

نام تست: E2A.PBX ,t(1,19)

نام تست: E2A.PBX ,t(1,19)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک ماه

نام تست: MPL

نام تست: MPL
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۵ روزه

نام تست: CALR

نام تست: CALR
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۵ روزه

نام تست: Inv(16)

نام تست: Inv(16)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک هفته

نام تست: PML, t(15,17)

نام تست: PML, t(15,17)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰ روزه

نام تست: FLT3

نام تست: Bcr/Abl (P190/P210)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک ماه

نام تست: TEL/AML ,t(12,21)

نام تست: TEL/AML ,t(12,21)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: یک ماه

نام تست: ALL Panel

نام تست: ALL Panel
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خونEDTA همراه یخ در کلمن سریعا فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۵ روزه

نام تست: MTHFR (C677T/A1298C)

نام تست: MTHFR (C677T/A1298C)
روش: RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خون  EDTA دار استریل همراه  یخ در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: Antithrombin III G1246T

نام تست: Antithrombin III G1246T
روش: RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خون  EDTA دار استریل همراه  یخ در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: Fibrinogen -455G/A

نام تست: Fibrinogen -455G/A
روش: RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خون EDTA دار استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: Factor II G20210A

نام تست: Factor II G20210A
روش: RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خون EDTA دار استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: Factor XIIIV34L

نام تست: Factor XIIIV34L
روش: RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خون EDTA دار استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: Factor V Leiden(R506Q)

نام تست: Factor V Leiden(R506Q)
روش: RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خون EDTA دار استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: PAI (4G/5G)

نام تست: PAI (4G/5G)
روش: ARMS-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۵سی سی نمونه خون EDTA دار استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: HBV Viral Load

نام تست: HBV Viral Load
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: HTLV1 PCR

نام تست: HTLV1 PCR
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۳روزه

نام تست: HIV

نام تست: HIV
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: HCV-Genotyping

نام تست: HCV-Genotyping
روش: PCR-Electrophoresis
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: CMV

نام تست: CMV
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood, CSF,Urine
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: VZV

نام تست: VZV
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: CSF, Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: Ureaplasma urealyticum

نام تست: Ureaplasma urealyticum
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Cervical Swab, Urethra
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: HDV

نام تست: HDV
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: JC Virus

نام تست: JC Virus
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Paravirus B19

نام تست: Paravirus B19
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Treponema pallidum

نام تست: Treponema pallidum
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Cervical Swab, Urethra
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Adenovirus (DNA)

نام تست: Adenovirus (DNA)
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Mycobactrium Atypical

نام تست: Mycobactrium Atypical
روش: PCR
نوع نمونه: مایعات بدن
روش ارسال: نمونه استریل فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: HHV6

نام تست: HHV6
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum, Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

 

نام تست: HCV Viral Load

نام تست: HCV Viral Load
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: HBV

نام تست: HBV
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: HIV Viral Load

نام تست: HIV Viral Load
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: HPV-Genotyping

نام تست: HPV-Genotyping
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Cervical Swab /  Urethra
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۴روزه

نام تست: CMV Viral Load

نام تست: CMV Viral Load
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood, CSF
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Toxoplasma Gondii

نام تست: Toxoplasma Gondii
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: CSF, Peripheral Blood
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: Chlamydia Thracomatis

نام تست: Chlamydia Thracomatis
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Cervical Swab / Urethra
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: HDV Viral Load

نام تست: HDV Viral Load
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: Brucella

نام تست: Brucella
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: CSF, Peripheral Blood
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Entrovirus

نام تست: Entrovirus
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum, CSF
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: BK Virus viral

نام تست: BK Virus viral
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Aspergillus

نام تست: Aspergillus
روش: PCR
نوع نمونه: مایع برونش ،مایع پلور،بال (،به جز خون و سرم وپلاسما)
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۴روزه

نام تست: Lishman

نام تست: Lishman
روش: PCR
نوع نمونه: بلوک پارافینه
روش ارسال: نمونه استریل فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۴روزه

نام تست: STD11

نام تست: STD11
روش: PCR
نوع نمونه: Cervical Swab
روش ارسال: نمونه استریل فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: HTLV1 Viral Load

نام تست: HTLV1 Viral Load
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: HCV

نام تست: HCV
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۵روزه

نام تست: HEV(RNA)

نام تست: HEV(RNA)
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: TB

نام تست: TB
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: CSF, Urine, Tissue, Sputum, Body Fluid
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۴روزه

نام تست: HSV I.II

نام تست: HSV I.II
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: CSF, Peripheral Blood
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: Rubella

نام تست: Rubella
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Amnion, Peripheral Blood, Urine
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: EBV

نام تست: EBV
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Serum, Peripheral Blood
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: EBV Viral Load

نام تست: EBV Viral Load
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Plasma ,Serum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Mycoplasma

نام تست: Mycoplasma
روش: FLASH-PCR
نوع نمونه: Cervical Swab, Urethra
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲روزه

نام تست: HHV6

نام تست: HHV6
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Serum, Plasma
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Neisseria gonorrhoeae

نام تست: Neisseria gonorrhoeae
روش: Real-Time PCR
نوع نمونه: Cervical Swab, Urethra
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Respiratory Pathogene

نام تست: Respiratory Pathogene
روش: PCR
نوع نمونه: مایع بال ،مایع برونش،Sputum
روش ارسال: نمونه استریل همراه یخ در کلمن فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: H1N1

نام تست: H1N1
روش: PCR
نوع نمونه: ترشحات بزاق
روش ارسال: نمونه استریل فرستاده شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Sexing

نام تست: Sexing
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral blood
روش ارسال: قبل از نمونه گیری با ازمایشگاه تماس تا شریط خاص توضیح داده شود
مدت زمان جوابدهی: ۷روزه

نام تست: Spinal muscular atrophy

نام تست: Spinal muscular atrophy (SMA)
روش:   Real-Time PCR RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood / پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰روز

نام تست: Alpha-Thalassemia

نام تست: Alpha-Thalassemia
روش:   GAP-PCR PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood / پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰روز

نام تست: Beta-Thalassemia

نام تست: Beta-Thalassemia
روش:  PCR-Sequencing / ARMS-PCR / RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood / پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰روز

نام تست: KCNJ 11

نام تست: KCNJ 11
روش:   PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: YqMicrodeletion

نام تست: YqMicrodeletion
روش:   Multiplex- PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: Huntington’s disease

نام تست: Huntington’s disease
روش:   PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: Cystic Fibrosis (CF)

نام تست: Cystic Fibrosis (CF) Sequencing
روش:   PCR-Sequencing / ARMS-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: Achondroplasia G1138A, G1138C

نام تست: Achondroplasia G1138A, G1138C
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه:  پرزهای جنینی(CVS) / Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰روز

نام تست: Fredrich Ataxia

نام تست: Fredrich Ataxia
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود.قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: Hemophily(A,B)

نام تست: Hemophily(A,B)
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود.قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: Carrier

نام تست: Carrier
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود.قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲ ماه

نام تست: DMD&BMD

نام تست: DMD&BMD
روش:  Multiplex-PCR RFLP-PCR MLPA
نوع نمونه: Peripheral Blood / پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: Paternity

نام تست: Paternity
روش:  PCR CODIS-STR
نوع نمونه: Peripheral Blood / پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰روز

نام تست: MODY(Type3)

نام تست: MODY(Type3)
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: fragile x syndrome

نام تست: fragile x syndrome
روش: Sothern Blot Long-PCR 
نوع نمونه:  پرزهای جنینی(CVS) / Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: HLA celiac (DQ2,DQ8)

نام تست: HLA celiac (DQ2,DQ8)
روش:   PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود.قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۴ روزه

نام تست: Metachromatic leukodystrophy(MLD)

نام تست: Metachromatic leukodystrophy(MLD)
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: MLPA SMA

نام تست: MLPA SMA
روش:  PCR
نوع نمونه:  Peripheral Blood / پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود.قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰روز

نام تست: MLPA DMD

نام تست: MLPA DMD
روش:  PCR
نوع نمونه:  Peripheral Blood / پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود.قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: Whole exome sequencing

نام تست: Whole exome sequencing
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۳ماه

نام تست: Nipty

نام تست: Nipty
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی خون در لوله ارسال شده از آمایشگاه پردیس گرفته شود
مدت زمان جوابدهی: ۱۷ روزه

نام تست: Myotonic I,II

نام تست: Myotonic I,II
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود.قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲ ماه

نام تست: EGFR

نام تست: EGFR
روش: PCR
نوع نمونه: بلوک پارافینه
روش ارسال: نمونه استریل ارسال شود
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: CAH21OH&11OH

نام تست: CAH21OH&11OH
روش: RFLP-PCR PCR-Sequencing MLPA
نوع نمونه: پرزهای جنینی(CVS)
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: Hemochromatosis

نام تست: Hemochromatosis
روش: RFLP-PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰روز

نام تست: Tay-Sachs Disease

نام تست: Tay-Sachs Disease
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: پرزهای جنینی(CVS) /Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: Sandhoff Disease

نام تست: Sandhoff Disease
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: پرزهای جنینی(CVS) /Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: HLA B27

نام تست: HLA B27
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱۰روزه

نام تست: Connexin 26

نام تست: Connexin 26
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: Connexin 30

نام تست: Connexin 30
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: Familial Mediterranean fever (FMF)

نام تست: Familial Mediterranean fever (FMF)
روش: PCR-Sequencing
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۱ماه

نام تست: HLA ABC

نام تست: HLA ABC
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰ روزه

نام تست: HLA DR

نام تست: HLA DR
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰ روزه

نام تست: HLA DQ

نام تست: HLA DQ
روش: PCR
نوع نمونه: Peripheral Blood 
روش ارسال: ۱۰سی سی نمونه خونEDTA بیمارگرفته شود و در کلمن همراه یخ ارسال شود. قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه هماهنگ شود.
مدت زمان جوابدهی: ۲۰ روزه

۱- مطالعات کروموزومی خون محیطی

نام تست: مطالعه کروموزومی روی خون محیطی

نام تست: مطالعه کروموزومی روی خون محیطی
روش:   کشت سلولی و تهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: خون
روش ارسال: ۵-۳سی سی خون سیاهرگی داخل لوله هپارینه
مدت زمان جوابدهی: ۲۱ روزه

نام تست: برای بررسیFISH microdeletions

نام تست: برای بررسیFISH microdeletions
روش:  Fluorescence in Situ Hybridization
نوع نمونه: خون
روش ارسال: ۵-۳سی سی خون سیاهرگی داخل لوله هپارینه
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: سندرم ویلیامز

نام تست: سندرم ویلیامز
روش:  Fish
نوع نمونه: خون
روش ارسال: ۶-۳سی سی خون سیاهرگی داخل لوله هپارینه
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: مطالعه کروموزومی از نظر موزائیسم

نام تست: مطالعه کروموزومی از نظر موزائیسم
روش:   کشت سلولی و تهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: خون
روش ارسال: ۵-۳سی سی خون سیاهرگی داخل لوله هپارینه
مدت زمان جوابدهی: ۲۱ روزه

نام تست: آنمی فانکونی

نام تست: مطالعه کروموزومی از نظر شکستگیهای کروموزومی ( آنمی فانکونی)
روش:   تهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: خون
روش ارسال: ۱۰-۵ سی سی خون سیاهرگی داخل لوله هپارینه
مدت زمان جوابدهی: ۴۰ روزه

نام تست: Praderwilli

نام تست: Praderwilli
روش:   Fish
نوع نمونه: خون
روش ارسال: ۶-۳ سی سی خون سیاهرگی داخل لوله  هپارینه
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: مطالعه سیتوژنتیک از نظر سندرم Fragil X

نام تست: مطالعه سیتوژنتیک از نظر سندرم Fragil X
روش:   کشت سلولی و تهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: خون
روش ارسال: ۵سی سی خون سیاهرگی داخل لوله هپارینه
مدت زمان جوابدهی: ۴۰ روزه

نام تست: Her2-FISH

نام تست: Her2-FISH
روش:   FISH
نوع نمونه: لام وبلوک
روش ارسال: نمونه در کلمن فرستاده شود
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

۲- مطالعات کروموزومی بررسی ناهنجاریهای جنین

نام تست: بررسی FISH و تایید نتایج QF-PCR

نام تست: بررسی FISH و تایید نتایج QF-PCR
روش:   کشت سلولی وتهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: مایع آمنیون
روش ارسال: ۱۰ سی سی ازمایع آمنیون دردوسرنگ استریل مجزا
مدت زمان جوابدهی: ۱۰ روز

نام تست: مطالعه کروموزومی روی مغز استخوان

نام تست: مطالعه کروموزومی روی مغز استخوان
روش:  تهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: آسپیراسیون مغز استخوان
روش ارسال: ۵-۳سی سی آسپیراسیون مغز استخوان یا ۵ سی سی خون محیطی که بیش از ۱۰% بلاست داشته باشد
مدت زمان جوابدهی: یک ماه

نام تست: QF-PCRبرای بررسی ۵ کروموزوم ۱۳، ۱۸، ۲۱، Y، X

نام تست: QF-PCRبرای بررسی ۵ کروموزوم ۱۳، ۱۸، ۲۱، Y، X
روش: PCR
نوع نمونه: خون مادر و مایع آمنیون
روش ارسال: ۵سی سی خون EDTA داخل لوله ، ۱۰ سی سی از مایع آمنیون در دو سرنگ استریل مجزا
مدت زمان جوابدهی: ۱۰ روز

نام تست: مطالعه کروموزومی روی سلول های مایع αFP آمنیون و اندازه گیری

نام تست: مطالعه کروموزومی روی سلول های مایع αFP آمنیون و اندازه گیری
روش:   کشت سلولی و تهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: مایع آمنیون
روش ارسال: ۲۰سی سی ازمایع آمنیون دردوسرنگ استریل مجزا
مدت زمان جوابدهی: ۱۷ روزه کاری

نام تست: مطالعه کروموزومی از محصول سقط، مرده زایی

نام تست: مطالعه کروموزومی از محصول سقط، مرده زایی
روش:  CGH array
نوع نمونه: بافت جنینی
روش ارسال: نمونه داخل نرمال سالین یا سرم فیزیولوژی ارسال شود
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

نام تست: مطالعه کروموزومی از پرزهای جفتی

نام تست: مطالعه کروموزومی از پرزهای جفتی 
روش:   تهیه کاریوتایپ
نوع نمونه: CVS
روش ارسال: ۲۰سی سی از پرزهای جفتی
مدت زمان جوابدهی: ۱ ماه

توجه :روزهای کشت نمونه خون شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه و پنج شنبه می باشد.  

keyboard_arrow_up