تست های عفونی

بیماری های ضعف عضلانی

تعیین HLA

ناباروری مردان

آزمایش سیتوژنتیک

اختلالات انعقادی ارثی

توجه :روزهای کشت نمونه خون شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه و پنج شنبه می باشد.