بروشورهای آموزشی

تشخیص قبل تولد بیماری های ژنتیک
NBS
MLD
CAH
بررسی ترنسلوکاسیونها
PAI
سرطان دهانه رحم
Cystic Fibrosis
QF-PCR
colorectal cancer
Tromboz
Non Invasive Prenatal Testing(NIPT)
Tay Sachs and Sand hoff Disease
keyboard_arrow_up